Llicència de parcel·lació

Aquesta és necessària a l’hora de voler dividir un terreny en dues o més porcions, modificar els límits entre dues parcel·les o realitzar permutes de superfície. També es necessita per tal de poder formalitzar l’escriptura pública de segregació i la posterior inscripció al Registre de la Propietat.

Com sol·licitar el servei i/o iniciar la gestió:

Les sol·licituds de Llicència de Parcel·lació cal presentar-les personalment en el Registre General de l'Ajuntament adjuntant, a més, la següent informació:

En el cas d’Autorització Ambiental (Annex I) també es pot presentar l’expedient directament al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, i la documentació annexa és la que s’indica en el Decret 136/1999 títol 4, capítols 1 i 3.

  • Memòria en la qual es faci referència al Pla que estableixi les condicions de la parcel·lació, es descrigui la finca a parcel·lar, es justifiqui jurídicament i tècnica l'operació de parcel·lació i es descriguin les parcel·les resultants, amb expressió de la seva superfície i emplaçament.
  • Certificat (o nota simple actualitzada) de domini i estat de càrregues de la finca o finques objecte de parcel·lació, expedit pel Registre de la Propietat Immobiliària. Si la finca o finques no constessin immatriculades, s'ha d’indicar aquesta circumstància, s'ha d’acompanyar el títol o títols que acreditin el domini i se n'ha d’assenyalar la descripció tècnica amb indicació de la seva naturalesa, situació, partions i superfície segons certificació cadastral.
  • Plànol de situació o emplaçament a escala no inferior a 1:2000.
  • Plànol topogràfic d'informació a escala 1:500 en el qual se situïn les partions de la finca i es representin els elements naturals i constructius existents, així com les determinacions dels Plans d'ordenació vinculants.
  • Plànol de parcel·lació a la mateixa escala.

Canals de tramitació

A les oficines municipalsPresencialmentAjuntamentPlaça de la Vila, 1 Avinyó Nou08793 - Avinyonet del Penedès (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Cal que empleneu la sol·licitud. Necessiteu tenir certificat digital.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-04-2021 13:07