Sous i remuneracions càrrecs electes

Criteris sobre retribucions i assistències dels càrrecs electes de la corpració

D’acord amb allò previst a l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), els membres de les corporacions locals percebran retribucions, per a l’exercici dels seus càrrecs quan els duguin a terme amb dedicació exclusiva o parcial, en el supòsit del qual seran donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social, en proporció a la seva dedicació, assumint l’Ajuntament el pagament de les quotes empresarials que correspongui.

Les dades es poden consultar al punt F de l'acta de la sessió plenària del 14 de juliol de 2023 adjunta en aquest apartat.

Retribucions dels regidors i regidores amb dedicació

Imports anuals en brut pel mandat 2023-2027.

Càrrec i dedicació Retribució bruta mensual
Tinent d'alcalde amb dedicació 50% 1.568,00€ (12 pagues)

 

Retribució dels regidors i regidores sense dedicació

S'assignen retribucions per assistència efectiva als òrgans col·legiats als regidors i regidores que no tenen dedicació.

Òrgan Import / sessió
Assistències efectives a plens municipals 300,00€
Assistències efectives a Junta de portaveus 100,00€
Assistències efectives a Comissió especial de comptes 100,00€
Assistències efectives a Comissió Informativa General 200,00€
Assistències efectives a Comissió de Coordinació de Govern 150,00€
Assistències efectives a Junta de Govern Local 300,00€
Assistències efectives a Junta de Govern Local no deliberativa 150,00€
Assistències efectives a altres òrgans col·legiats (Meses de contractació, comissions, tribunals,etc.) 50,00€

 

 

  • Els membres de la corporació que es trobin en règim de dedicació exclusiva o parcial no tenen dret a percebre les indemnitzacions per assistències.
  • Aquests imports es cobraran de la forma que s’estableixi a les bases d’execució del pressupost, i aplicant les retencions d’ IRPF corresponents a cadascú en funció dels imports efectivament meritats. El límit màxim anual per regidor/a no podrà superar les següents quantitats:
    • Alcalde-president........................16.500,00€
    • Tinents d'alcalde.........................11.400,00€
    • Regidors govern...........................9.000,00€
    • Regidors no govern......................6.000,00€

Dotació econòmica per als grups municipals

Dotació anual per a cada grup 200,00€
Dotació anual que s'atorga al grup per cada membre que hi té adscrit 600,00€

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-07-2023 12:11