Junta de Govern Local

Què és i com funciona

La junta de govern local existirà en aquells municipis amb una població de dret superior a 5.000 habitants, i en els de menys quan ho acorda el ple de l'ajuntament o ho estableix el reglament orgànic d'aquest, si n'hi ha, d'acord amb el que estableixen els articles 20-1-b) de la LRBRL, modificat per la Llei orgànica 7/1999, de 21 d'abril, i  48-1-b) de la LMRLC.

A la junta de govern li correspon l'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions, així mateix, l'assumpció de determinades atribucions que tant l'alcaldia com el ple li deleguin, i les que li atribueixin les lleis, d'acord amb el que disposa l'article 54-2 de la LMRLC esmentada.

Per tal d’agilitar la resolució de tot un seguit d'assumptes d'administració ordinària que no cal que esperin a les sessions del ple, però que és convenient que resolgui un òrgan col·legiat, es considera necessari el manteniment de la junta de govern local.

Acords

En el ple celebrat el 9 de juliol de 2019 es va proposar i aprovar l'adopció del següent acord:

1r) Mantenir la constitució la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament que quedarà integrada pels membres de la Corporació que designi l'alcalde, i que,  en cap cas, serà superior al terç del nombre legal d'aquests. Així mateix, correspondrà a l'alcalde establir el règim de sessions i delegar en la Junta de Govern Local les atribucions que consideri oportunes dins les que li estan legalment conferides.

2n) Donar compte al Ple de la Corporació del decret de l'alcaldia designant els membres que en formaran part, establint el règim de sessions i delegant atribucions que li són pròpies.

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-02-2022 08:31