Pla de Forment de l'Ocupació

El “Programa complementari de foment de l’ocupació 2017-2018”, promogut per la Diputació de Barcelona, té per objecte fomentar l’ocupació de les persones aturades i, particularment, d’aquelles que formen part de col·lectius de risc d’exclusió social.

Per aquesta raó, i dins d’aquest programa, l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès necessita cobrir de forma urgent dues places de peons per a la brigada municipal de serveis, per un període de tres mesos. Tothom que estigui interessat ha de presentar la seva sol·licitud, segons model normalitzat, acompanyat del seu currículum, a les oficines de l’Ajuntament, fins el dia 6 de març, a les 14 hores.

Als enllaços que teniu a continuació podeu descarregar-vos el model de sol·licitud per a participar en el procés de selecció i les bases d’aquesta convocatòria.

SOL·LICITUD

BASES

Els requisits per ocupar el lloc de treball són els que figuren al punt 3.1 de les bases de la convocatòria, i entre altres:

  • Tenir la nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea.
  • Haver complert els 18 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació forçosa.
  • Posseir la capacitat funcional necessària per al desenvolupament de les tasques pròpies dels llocs de treball i no patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions pròpies dels llocs a proveir.
  • No haver estat condemnat per cap delicte, ni haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a treballs o càrrecs públics per resolució judicial.
  • No trobar-se incurs/a en cap de les causes d’incapacitat o d’incompatibilitat, a tenor de la legislació vigent.
  • Trobar-se en situació prèvia d’atur i inscrit/a com a demandant d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya, almenys, durant el mes anterior.
  • No cotitzar a cap dels règims de la Seguretat Social.
  • Haver treballat en tasques pròpies o similars a les de la brigada municipal.

Per a més informació o aclariments, es poden adreçar a l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, en hores d’oficina (telèfon 93 897 00 00).

Avinyonet del Penedès, 16 de febrer de 2018

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-10-2020 17:34