Ple municipal

Règim de sessions del Ple

Els òrgans col·legiats dels ens locals funcionen en règim de sessions ordinàries, de periodicitat preestablerta, com a mínim, cada tres mesos, i de sessions extraordinàries, que poden ser, si s'escau, urgents, quan així ho decideixi el president o ho sol·liciti la quarta part, als menys, del nombre legal de membres de la Corporació.

Vist el que disposen els articles 46-2-a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), modificat per la Llei orgànica 7/1999, de 21 d'abril, i 97 i 98 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC).

En el ple celebrat el 9 de juliol de 2019 es va proposar i aprovar l'adopció del següent acord:

1r) Establir una periodicitat trimestral per dur a terme les sessions ordinàries del Ple municipal.

2n) Fixar com a dia i hora de realització d'aquestes, el segon dimarts del segon mes del trimestre, a les 19:00 hores, excepte el 3r trimestre que es fixa el tercer dimarts del primer mes del mateix (febrer, maig, juliol i novembre). Si aquest és festiu, o si per qualsevol causa de força major no es pogués dur a terme, tindrà lloc el dimarts següent.

Imatges

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-07-2023 11:44