Catàleg de Masies i Cases rurals

Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals

La preservació del sòl no urbanitzable i els seus valors és un dels trets més rellevants de la regulació urbanística a Catalunya.

La Llei d’Urbanisme estableix que, per a la reconstrucció i rehabilitació de les masies i cases rurals que calgui recuperar i preservar, per raons arquitectòniques, històriques, paisatgístiques o socials, cal que estiguin incloses en un catàleg específic de planejament urbanístic.

Els efectes del catàleg de masies i cases rurals són globals: incideix en el model d’ordenació del municipi, concretant criteris sobre el foment de l’habitatge en les edificacions preexistents, evitant tant el despoblament com les noves ocupacions de sòl; conserva el paisatge; reforça l’activitat econòmica en el sòl no urbanitzable; i incideix en la sostenibilitat territorial d’acord amb els principis d’autonomia local.

La funció principal del Catàleg és la de recuperar les masies i les cases rurals d’acord amb el contingut dels articles de la normativa urbanística sectorial que s’indicaran.

La Comissió territorial d'Urbanisme de Barcelona va aprovar el text refós del catàleg en sessió de l'11 de desembre de 2013, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data 10 de febrer de 2014.

Documentació:

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 24-05-2023 11:46